تاريخ : چهارشنبه بیست و هشتم فروردین ۱۳۹۲ | 20:2 | نویسنده : ا.کمالی |

1-به هر دو زاویه که مجموع آن ها90درجه باشد دوزاویه ی  ......میگویند.    متمم            ریاضی

2-به هردوزاویه که مجموع آن ها180درجه باشد دوزاویه ی....میگویند.   مکمل

3-سه نمودار را نام ببرید؟ 1-تصویری2-میله ای3-دایره ای

4-امکان وقوع یک پیشامد را به صورت ریاضی.... میگویند.احتمال

5-به دوصورت می توان اطلاعات مربوط به یک موضوع را جمع آوری کرد؟1-سر شمار2-نمونه گیری

 تاريخ : شنبه بیست و ششم اسفند ۱۳۹۱ | 13:13 | نویسنده : ا.کمالی |

دانلود پیک آدینه شماره ۲۳ (ریاضی فصل ۷)

آخرین پیک آدینه سال ۹۱

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید...

منبع: پایه ششم، دبستان شاهد بندر انزلیتاريخ : شنبه بیست و ششم اسفند ۱۳۹۱ | 9:27 | نویسنده : ا.کمالی |

برای دانلودنرم افزارهای ریاضی ششم( فصل های سوم و پنجم )روی تصاویر کلیک نمایید.تاريخ : سه شنبه دهم بهمن ۱۳۹۱ | 19:51 | نویسنده : ا.کمالی |
 

حاصل عبارتهای زیر را بدست آورید و الگویی برای آن بیان کنید

=100÷25/2

..............=10÷80/41

..............=10÷8/0

..............=1000÷2/331.

...............=1000÷63

.............=100×25/2

..............=10×80/41

..............=10×8/0

..............=1000×2333/1.

هر گاه یک عدداعشاری را در 10 یا 100 یا 1000 ضرب کنیم،ممیز عدد اعشاری برابر با تعداد صفرهای 10 یا 100 یا 1000 به سمت راست حرکت می کند.یعنی به ازای هر صفر یک رقم از قسمت اعشاری به قسمت صحیح منتقل می شود.

هر گاه یک عدداعشاری یا عدد صحیح را بر 10 یا 100 یا 1000 تقسیم کنیم،ممیز عدد اعشاری برابر با تعداد صفرهای 10 یا 100 یا 1000 به سمت چپ حرکت می کند.یعنی به ازای هر صفر یک رقم از قسمت اعشاری به قسمت صحیح منتقل می شود

اگر عدد ممیز نداشته باشد از سمت راست به تعداد صفرها ممیز می گیرد.تاريخ : سه شنبه بیست و سوم آبان ۱۳۹۱ | 22:18 | نویسنده : ا.کمالی |

تکلیف آدینه ریاضی ششم ابتدایی

شماره ۲

برای دانش آموزان کلاس ششم حتما انجام شود.

دانلود کنید.

دانلود تکلیف ریاضی ششم -2تاريخ : چهارشنبه هفدهم آبان ۱۳۹۱ | 0:59 | نویسنده : ا.کمالی |

سن خودتان را در عدد ۱۳۸۳۷ ضرب کنید حالا نتیجه را در عدد ۷۳ ضرب کنید. چه عددی به دست می آید؟

درست است سن شما چهار بار متوالی تکرار می شود.تاريخ : سه شنبه شانزدهم آبان ۱۳۹۱ | 13:18 | نویسنده : ا.کمالی |

تکلیف آدینه ریاضی ششم ابتدایی

شماره ۱

برای دانش آموزان کلاس ششم حتما انجام شود.

دانلود کنید.

تکلیف آدینه شماره 1

 تاريخ : سه شنبه نهم آبان ۱۳۹۱ | 18:7 | نویسنده : ا.کمالی |
گسترده های مکعب

درزیر شکل هایی که به صورت رنگی می باشند گسترده مکعب می باشند پس مشاهده نمائید:

گسترده های مکعب(آموزگار پایه ششم دبستان)تاريخ : پنجشنبه سیزدهم مهر ۱۳۹۱ | 16:57 | نویسنده : ا.کمالی |

تقسیم دایره به قسمت های مساوی خواسته شده

6 قسمت:ابتدا دایره را به دو قسمت مساوی تقسیم می کنیم سپس هر قسمت را به سه قسمت مساوی تقسیم می کنیم

8 قسمت:ابتدا دایره را به چهار قسمت مساوی تقسیم می کنیم سپس هر قسمت را به دو قسمت مساوی تقسیم می کنیم

9 قسمت:ابتدا دایره را به سه قسمت مساوی تقسیم می کنیم سپس هر قسمت را به سه قسمت مساوی تقسیم می کنیم

12 قسمت:ابتدا دایره را به چهار قسمت مساوی تقسیم می کنیم سپس هر قسمت را به سه قسمت مساوی تقسیم می کنیم

برای تقسیم دایره به قسمت های فوق از نقاله هم می توان استفاده کرد:

6 قسمت:هر زاویه مرکزی 60 درجه

8 قسمت:هر زاویه مرکزی 45 درجه

9 قسمت:هر زاویه مرکزی 40 درجه

12 قسمت:هر زاویه مرکزی 30 درجه

راستی اندازه هر زاویه از تقسیم 360 بر تعداد قسمت ها حاصل می شود.تاريخ : پنجشنبه سیزدهم مهر ۱۳۹۱ | 16:54 | نویسنده : ا.کمالی |
1-با انتخاب واحد مناسب هریک از عددهای زیر را به صورت عدد مخلوط بنویسید.

6451گرم=                                              3/42 متر=

2-اگر واحد کامل یک دسته صدتایی در نظر بگیریم هریک از عددهای زیر را به صورت عدد مخلوط بنویسید.

عدد 456 709 420
عددمخلوط

3-یک محور اعداد رسم کنید و عددهای زیر را روی محور مشخص کنید.

2/125   -    1/25     -       هفده هشتم     -  یک عدد صحیح و سه چهارم

4-چوپانی گله ی خود را که همگی گوسفند بودند بین 4 پسرش تقسیم کرد به طوری که سهم پسر اولی نصف گله،سهم پسر دومی یک چهارم گله و سهم پسر سوم یک پنجم گله و سهم پسر چهارم هفت گوسفند شد،در این صورت تعداد گوسفندان این چوپان چندعدد بوده است؟

5-گروهی از دانش آموزان با دلیل می گفتند کسر یک دوم و دو چهارم مساوی است و گروهی دیگر دلیل آوردند که مساوی نیست آموزگار نظر هر دو گروه را قبول کرد آیا می دانید چرا؟تاريخ : دوشنبه دهم مهر ۱۳۹۱ | 21:11 | نویسنده : ا.کمالی |

تعدادی از مضرب های عدد 6 و 8 نوشته شده است.

(...،36 ، 24 ، 18 ، 12، ) 6

(...،40 ، 32 ، 24 ، 16 ، ) 8

ملاحظه کنید کوچکترین مضرب مشترک دو عدد 6 و 8 برابر 24 است.

شما نیز کوچکترین مضرب مشترک 4 و 5 را بدست آورید.

اگر ابتدای حرف اول کلمات (کوچکترین مضرب مشترک) را بر دارید می شود ک.م .م

برای بدست آوردن ک.م.م دو عدد نیز می توان حاصل ضرب دو عدد را بر ب.م.م آن دو عدد تقسیم کرد


بزرگترین مقسوم علیه مشترک

اگر ابتدای کلمات (بزرگترین مقسوم علیه مشترک) را بر دارید می شود ب.م.م

مقسوم علیه های عدد 18 و عدد 24 را بدست آورید؟

{18، 9، 6، 3، 2، 1، } 18

{24، 12، 8، 6، 4، 3، 2، 1} 24

ملاحظه کنید بزرگترین مقسوم علیه مشترک دو عدد 18 و 24 برابر 6 می باشد.

شما نیز ب.م.م دو عدد 12 و 20 را بدست آورید.

برای بدست آوردن ب.م.م دو عدد می توانید از راه تقسیم نیز بدست آورید.

ابتدا عدد بزرگتر را بر عدد کوچکتر تقسیم می کنیم و آنقدر مقسوم علیه را بر باقیمانده تقسیم می کنیم تا باقیمانده صفر شود.

ب.م.م دو عدد 36 و 48 را بدست آورید؟تاريخ : دوشنبه دهم مهر ۱۳۹۱ | 21:4 | نویسنده : ا.کمالی |
  • خونسرد
  • پیچ جاده