هم خانواده های کلمات زیر را بنویسید.( برای هر کدام دو هم خانواده)

خطا=                      عشق=                     معرفت=

خلق=                     غفلت=                      غنیمت=

احساس=               عاطفه=                      معمولاً=

اجزا=                     تغییر=                        مقصود=

معلم=                   کلمه=                         دقت=

عجله=                   فهم=                        رعایت=

اعضا=                   تفکر=                         شباهت=

نقطه=                  وظیفه=                        ارتباط=تاريخ : سه شنبه یازدهم مهر ۱۳۹۱ | 23:45 | نویسنده : ا.کمالی |
  • خونسرد
  • پیچ جاده